Informació legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), INDOIN by INFORDISA SA manifesta que el domini www.indoinsistemes.com és propietat de INFORDISA SA, amb CIF A-43094440, i amb domicili a Carrer del tren, 4, de 43800 VALLS (TARRAGONA) i adreça de correu electrònic info@indoin.es.

Que INFORDISA SA consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Full 6.653, Tom 451, Llibre 360, Secció 3ª, Inscripció 2ª.

INFORDISA SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, INFORDISA SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’INFORDISA SA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet d’INFORDISA SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’INFORDISA SA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’INFORDISA SA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que vostè faciliti a través d’aquest medi estan incorporades en un fitxer responsabilitat d’INFORDISA SA, CIF: A-43094440. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

A través d’aquesta Web es poden enviar currículums a INFORDISA SA per ésser incorporats a la seva borsa de treball interna; servint l’ acceptació de les presents condicions i política de privacitat com autorització expressa i informada per vostè pel tractament de les dades de caràcter personal que constin en el currículum enviat per part d’INFORDISA SA; així com la seva incorporació a un fitxer responsabilitat d’aquesta empresa. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que INFORDISA SA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

Per això, i en compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, omplert el formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers d’INFORDISA SA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer del tren 4, 43800 VALLS (TARRAGONA), o bé, enviar un correu electrònic a info@indoin.es.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat d’INFORDISA SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per INFORDISA SA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’INFORDISA SA l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’INFORDISA SA

INFORDISA SA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. INFORDISA SA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Cookies

Aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació. Aquestes “cookies” són de tercers (proveïdor extern) i permanents (no expiren quan es tanca el navegador, sinó fins que compleixen l’objectiu pel qual serveixen o quan s’esborren manualment)

Les “Cookies” que s’utilitzen són analítiques: cada vegada que un usuari visita la web, genera una cookie analítica en l’ordinador de l’Usuari, que servirà per identificar de forma anònima al visitant, éssent els seus objectius permetre la identificació dels navegadors i dispositius utilitzats per poder comptabilitzar el nombre de visitants i la seva durada; identificar els continguts més visitats i conèixer si el visitant accedeix per primera vegada o no.

Aquestes cookies en cap cas només són utilitzades por propòsits estadístics per ajudar a l’optimització de l’experiència dels usuaris.

En qualsevol cas, L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, INFORDISA SA no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

This post is also available in: Spanish